Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Godziny urzędowania
•  Dane podstawowe
•  Punkt Interwencji Kryzysowej
•  Akty normatywne własne
•  Akty normatywne władz nadrzędnych
•  Statut
•  Regulamin organizacyjny
•  Budżet
•  Mienie PCPR
•  Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
•  Oświadczenia majatkowe
•  Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
•  Rejestr zbiorów danych
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zakres działania PCPR
•  Aktualności ważne!
•  Pomoc społeczna
•  Przemoc w rodzinie
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PCPR
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2018 roku w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Powiat Piotrkowski"
•  Kryteria przyznawania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 r.
•  Podział środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok
•  Kryteria przyznawania dofinansowń do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 r.
•  Podział środków finansowych i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2016 zadań z zakresu rehabilitacji społ
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2015 roku w ramach pilotazowego programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiat Piotrk
•  Zmiany - Zasady przyznawania dofinansowań - AS 2014 rok
•  Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w roku 2014 r.
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2014 roku w ramach pilotażowego programu" Aktywny samorząd" realizowanego przez Powiat Piotrkow
•  Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON 2013 rok
•  Likwidacja Barier Technicznych i w Komunikowaniu
•  Likwidacja Barier Architektonicznych
•  Przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny
•  Turnusy rehabilitacyjne
•  Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
•  Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
•  Umieszczanie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
•  Przyznawanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym
•  Kierowanie do pieczy zastępczej
•  Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Druki do pobrania
•  Likwidacja barier architektonicznych
•  Likwidacja barier technicznych
•  Likwidacja barier w komunikowaniu się
•  Przedmioty ortopedyczne
•  Sprzęt rehabilitacyjny
•  Turnusy rehabilitacyjne
•  Sport, kultura, rekreacja i turystyka
•  Druki Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności
•  Druki Aktywny Samorząd 2018
  Programy celowe realizowane przez PFRON
•  Program "Wyrównowanie różnic między regionami II"
  Rejestry,ewidencje
•  Rejestry ,ewidencje prowadzone w PCPR
  Programy / Strategie
•  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Piotrkowskim 2018-2021
•  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnychna lata 2017-2020
•  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2016
•  Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
•  Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
•  Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013
•  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piotrkowskim na lata 2015-2017
•  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piotrkowskim na lata 20
  Praca
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
  Przetargi
•  Otwarte
•  Zamknięte
•  Roztrzygnięte
•  Anulowane
•  Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro
•  Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś .euro
  Kontrole
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2016 rok
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2014 r.
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2013 rol
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2012 rok
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2011
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2010
•  Zalecenia pokontrolne
•  Kontrole zewnętrzne
  Linki rekomendowane
•  Linki
  Redakcja Biuletynu
•  Redakcja Biuletynu
Pomoc
Statystyki


437423
od 26 marca 2007
Kontrole » Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2010 Wersja do druku

Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2010
 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim  realizując swoje obowiązki wynikające z prowadzonego  nadzoru nad podległymi jednostkami pomocy społecznej tj. Domem Pomocy Społecznej w Łochyńsku , Domem Dziecka w Sulejowie oraz nad Warsztatem Terapii Zajęciowej w Sulejowie prowadzonym przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym,  przygotowało plan kontroli ww. jednostek przewidziany do realizacji w 2010 r. wg poniższego:

 1. Styczeń - Luty 2010 r. – kontrola WTZ w Sulejowie w zakresie:

 • oceny wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych WTZ w Sulejowie po kontroli w 2008 i 2009 roku ,

 • prawidłowości wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków PFRON
  i dotacji przekazanej przez Powiat Piotrkowski na działalność WTZ w Sulejowie w 2009 roku,


 1. Kwiecień 2010 r. – kontrola DPS w Łochyńsku w zakresie:

 • oceny wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych po kontroli w 2009 roku,

 • sprawdzenia zgodności przekazywanych informacji w zakresie liczby mieszkanek DPS w Łochyńsku w odniesieniu do faktycznego ruchu mieszkanek w okresie od 01.07.2009 roku do 31.12.2009 roku,

 • prawidłowości ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanki DPS w Łochyńsku w 2010 roku,


 1. Maj 2010 r. – kontrola Domu Dziecka w Sulejowie w zakresie:

 • oceny wykonania zaleceń pokontrolnych wskazanych po kontroli w 2009 roku,

 • sprawdzenia zgodności liczby wychowanków przebywających Domu Dziecka
  w Sulejowie w odniesieniu do faktycznego ruchu wychowanków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,

 • prawidłowości ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
  w Domu Dziecka w Sulejowie w 2010 roku,

 • oceny struktury zatrudnienia i kwalifikacji pracowników pedagogicznych,

 • oceny i planowania pracy kadry merytorycznej placówki,

 • ocena warunków socjalno- bytowych oraz sposobu sprawowania opieki nad wychowankami Domu Dziecka w Sulejowie,

 • prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i sprawozdawczości wybranych wydatków poniesionych przez placówkę w 2009 roku.
 1. Wrzesień 2010 r. - kontrola DPS w Łochyńsku w zakresie:

 • sprawdzenia zgodności przekazywanych informacji w zakresie liczby mieszkanek domu w odniesieniu do faktycznego ruchu mieszkanek DPS
  w Łochyńsku w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. ,

 • oceny sposobu prowadzenia depozytów pieniężnych mieszkańców oraz sposobu dokonywania zakupów dla mieszkanek domu pomocy społecznej,

 • ocena warunków socjalno- mieszkaniowych oraz sposobu sprawowania opieki nad mieszkankami Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.


 1. Październik 2010 r. – kontrola WTZ w Sulejowie w zakresie:

 • prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności rady programowej i współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,

 • zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587), regulaminu organizacyjnego warsztatów oraz umową zawartą z Powiatem Piotrkowskim,

 • prawidłowości realizacji planu działalności warsztatów i indywidualnych programów rehabilitacji,

 • prawidłowości realizacji rehabilitacji w formie treningu ekonomicznego oraz jej finansowania ze środków PFRON i dotacji Powiatu Piotrkowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie przeprowadzało również bieżące nieplanowane kontrole wynikające z aktualnych potrzeb i sytuacji jednostek.Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: 2010-09-28 10:05:01, Wprowadził do systemu: Katarzyna Wawrzyńczak, Data wprowadzenia: 2010-05-25 13:53:11, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Wawrzyńczak, Data publikacji 2010-05-25 14:12:54, Ostatnia zmiana: 2010-09-28 10:06:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3581