Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Godziny urzędowania
•  Dane podstawowe
•  Punkt Interwencji Kryzysowej
•  Akty normatywne własne
•  Akty normatywne władz nadrzędnych
•  Statut
•  Regulamin organizacyjny
•  Budżet
•  Mienie PCPR
•  Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
•  Oświadczenia majatkowe
•  Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
•  Rejestr zbiorów danych
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zakres działania PCPR
•  Aktualności ważne!
•  Pomoc społeczna
•  Przemoc w rodzinie
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PCPR
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2018 roku w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Powiat Piotrkowski"
•  Kryteria przyznawania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 r.
•  Podział środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok
•  Kryteria przyznawania dofinansowń do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 r.
•  Podział środków finansowych i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2016 zadań z zakresu rehabilitacji społ
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2015 roku w ramach pilotazowego programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiat Piotrk
•  Zmiany - Zasady przyznawania dofinansowań - AS 2014 rok
•  Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w roku 2014 r.
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2014 roku w ramach pilotażowego programu" Aktywny samorząd" realizowanego przez Powiat Piotrkow
•  Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON 2013 rok
•  Likwidacja Barier Technicznych i w Komunikowaniu
•  Likwidacja Barier Architektonicznych
•  Przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny
•  Turnusy rehabilitacyjne
•  Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
•  Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
•  Umieszczanie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
•  Przyznawanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym
•  Kierowanie do pieczy zastępczej
•  Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Druki do pobrania
•  Likwidacja barier architektonicznych
•  Likwidacja barier technicznych
•  Likwidacja barier w komunikowaniu się
•  Przedmioty ortopedyczne
•  Sprzęt rehabilitacyjny
•  Turnusy rehabilitacyjne
•  Sport, kultura, rekreacja i turystyka
•  Druki Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności
•  Druki Aktywny Samorząd 2018
  Programy celowe realizowane przez PFRON
•  Program "Wyrównowanie różnic między regionami II"
  Rejestry,ewidencje
•  Rejestry ,ewidencje prowadzone w PCPR
  Programy / Strategie
•  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Piotrkowskim 2018-2021
•  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnychna lata 2017-2020
•  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2016
•  Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
•  Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
•  Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013
•  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piotrkowskim na lata 2015-2017
•  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piotrkowskim na lata 20
  Praca
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
  Przetargi
•  Otwarte
•  Zamknięte
•  Roztrzygnięte
•  Anulowane
•  Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro
•  Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś .euro
  Kontrole
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2016 rok
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2014 r.
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2013 rol
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2012 rok
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2011
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2010
•  Zalecenia pokontrolne
•  Kontrole zewnętrzne
  Linki rekomendowane
•  Linki
  Redakcja Biuletynu
•  Redakcja Biuletynu
Pomoc
Statystyki


437421
od 26 marca 2007
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PCPR » Likwidacja Barier Technicznych i w Komunikowaniu Wersja do druku

Likwidacja Barier Technicznych i w Komunikowaniu
 

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się

Osoba prowadząca: Aneta Bartłomiejczyk, pokój nr 5, tel. (44)732-31-66

Przedmiot sprawy:

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą się ubiegać osoby jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Realizacja zadania ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktowanie się z otoczeniem.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się,

 2. załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenie lekarskie,

 • oferta cenowa dotycząca planowanych przedsięwzięć,

 • opinie, zaświadczenia i inne dokumenty uzasadniające celowość przyznania dofinansowania.

Procedura rozpatrywania sprawy:

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wraz załącznikami w siedzibie Centrum.

 2. Wniosek zostaje wpisany do dziennika korespondencji i zarejestrowany w rejestrze wniosków.

 3. W ciągu 10 dni Wnioskodawca zostaje poinformowany o o uchybieniach we wniosku i konieczności ich usunięcia lub o konieczności dostarczenia brakujących załączników do wniosku.

 4. Wniosek, do którego został dołączony komplet dokumentów zostaje rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Piotrkowskiego uchwały w sprawie podziału środków PFRON na dany rok.

 5. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu do Centrum, do wyczerpania środków finansowych.

 6. Wnioski rozpatrzone pozytywnie zostają zakwalifikowane do realizacji o czym informuje się Wnioskodawców.

 7. Następnie podpisywana jest umowa, która szczegółowo określa warunki, zasady i wysokość dofinansowania.

 8. Dofinansowanie zostaje przekazane na konto Wykonawcy/Dostawcy (lub Wnioskodawcy) po przedłożeniu faktury dotyczącej zakupu urządzeń lub wykonania prac.
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190).

 3. Uchwała Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr 493/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Zasad przyznawania dofinansowania poszczególnych rodzajów zadań samorządu powiatowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014”.


Informację wytworzył: Agnieszka Olczyk, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Wawrzyńczak, Data wprowadzenia: 2010-06-10 09:26:39, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Olczyk, Data publikacji 2010-06-10 10:56:17, Ostatnia zmiana: 2014-09-05 06:56:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2099